2009 Rhody Ride

@ Tahuya
@ Tahuya

@ Tahuya
@ Tahuya

Looking down at the corrals @ Tahuya

@ Tahuya
@ Tahuya

Jim Davis

@ Tahuya
@ Tahuya

1/7